28 październik 2020

Porządek obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w Obornikach.

 • 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 • 2. Przedstawienie porządku obrad.
 • 3. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Miejskiej w Obornikach.
 • 4. Sprawozdanie Burmistrza Obornik z prac w okresie między sesjami.
 • 5. Sprawozdania komisji z prac w okresie między sesjami.
 • 6. Zapytania do przewodniczących komisji w zakresie dotyczącym przedstawionych sprawozdań.
 • 7. Zapytania radnych do przedstawicieli Zarządu i Rady Powiatu Obornickiego oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych, instytucji kultury i prezesów spółek.
 • 8. Zapytania sołtysów.
 • 9. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych (osoby referujące: Burmistrz Obornik, Przewodniczący Rady Miejskiej).
 • 10. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 (osoba referująca: Dyrektor Centrum Usług Wspólnych p. Krzysztof Hetmański).
 • 11. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku (osoba referująca: Skarbnik Gminy Oborniki p. Joanna Gzyl).
 • 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2020 (osoba referująca: Skarbnik Gminy Oborniki p. Joanna Gzyl).
 • 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oborniki na lata 2020-2041 (osoba referująca: Skarbnik Gminy Oborniki p. Joanna Gzyl).
 • 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Oborniki, które nie wygasają z upływem roku 2020 (osoba referująca: Skarbnik Gminy Oborniki p. Joanna Gzyl).
 • 15. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Oborniki na rok 2021 (osoba referująca: Kierownik Referatu Podatkowego p. Joanna Desperak-Zając).
 • 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia na terenie Obornik strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych (osoba referująca: Kierownik Wydziału Inwestycji i Rozwoju p. Przemysław Mączyński).
 • 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Kowanówko, gmina Oborniki, stanowiącej własność Gminy Oborniki (osoba referująca: Kierownik Wydziału Obrotu Nieruchomościami i Gospodarki Mieszkaniowej p. Monika Rasztorf).
 • 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Słonawy, gmina Oborniki, stanowiącej własność Gminy Oborniki (osoba referująca: Kierownik Wydziału Obrotu Nieruchomościami i Gospodarki Mieszkaniowej p. Monika Rasztorf).
 • 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej prawa użytkowania wieczystego Gminy Oborniki nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Kiszewko, gmina Oborniki (osoba referująca: Kierownik Wydziału Obrotu Nieruchomościami i Gospodarki Mieszkaniowej p. Monika Rasztorf).
 • 20. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej.
 • 21. Informacje o zgłaszanych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz udzielonych na nie odpowiedziach.
 • 22. Wolne głosy i wnioski.
 • 23. Zamknięcie sesji.

Kontakt

Biuro Rady
Urząd Miejski w Obornikach
ul. Marsz. J.Piłsudskiego 76
64-600 Oborniki
+48 61 655 91 00
+48 61 655 91 12

Wyślij
wiadomość