25 listopad 2020

Porządek obrad XXV sesji Rady Miejskiej w Obornikach.

 • 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 • 2. Przedstawienie porządku obrad.
 • 3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Miejskiej w Obornikach.
 • 4. Sprawozdanie Burmistrza Obornik z prac w okresie między sesjami.
 • 5. Sprawozdania komisji z prac w okresie między sesjami.
 • 6. Zapytania do przewodniczących komisji w zakresie dotyczącym przedstawionych sprawozdań.
 • 7. Zapytania radnych do przedstawicieli Zarządu i Rady Powiatu Obornickiego oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych, instytucji kultury i prezesów spółek.
 • 8. Zapytania sołtysów.
 • 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2020 (osoba referująca: Skarbnik Gminy Oborniki p. Joanna Gzyl).
 • 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oborniki na lata 2020-2041 (osoba referująca: Skarbnik Gminy Oborniki p. Joanna Gzyl).
 • 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku (osoba referująca: Kierownik Referatu Podatkowego p. Joanna Desperak-Zając).
 • 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Oborniki na 2021 rok” (osoba referująca: Kierownik Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego p. Iwona Chmielarczyk).
 • 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu współpracy Gminy Oborniki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2021-2023 (osoba referująca: Inspektor w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym p. Błażej Matczuk).
 • 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Oborniki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok” (osoba referująca: Inspektor w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym p. Błażej Matczuk).
 • 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Oborniki na lata 2021-2023 (osoba referująca: Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Obornikach p. Hanna Kniat-Szymańska).
 • 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Oborniki na lata 2021-2028 (osoba referująca: Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Obornikach p. Hanna Kniat-Szymańska).
 • 17. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Oborniki a Gminą Rogoźno w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego (osoba referująca: Inspektor w Wydziale Inwestycji i Rozwoju p. Andrzej Proniewicz).
 • 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Obornikach nr XIII/185/19 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 363/1 położonej w miejscowości Kowanówko, gmina Oborniki (osoba referująca: Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego p. Lidia Kizior-Pietrzak).
 • 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Oborniki przy ulicy Zofii Nałkowskiej, stanowiącej własność Gminy Oborniki (osoba referująca: Kierownik Wydziału Obrotu Nieruchomościami i Gospodarki Mieszkaniowej p. Monika Rasztorf).
 • 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Gołaszyn, gmina Oborniki, stanowiącej własność Gminy Oborniki (osoba referująca: Kierownik Wydziału Obrotu Nieruchomościami i Gospodarki Mieszkaniowej p. Monika Rasztorf).
 • 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Chrustowo, gmina Oborniki, stanowiącej własność Gminy Oborniki (osoba referująca: Kierownik Wydziału Obrotu Nieruchomościami i Gospodarki Mieszkaniowej p. Monika Rasztorf).
 • 22. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej.
 • 23. Informacje o zgłaszanych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz udzielonych na nie odpowiedziach.
 • 24. Wolne głosy i wnioski.
 • 25. Zamknięcie sesji.

Kontakt

Biuro Rady
Urząd Miejski w Obornikach
ul. Marsz. J.Piłsudskiego 76
64-600 Oborniki
+48 61 655 91 00
+48 61 655 91 12

Wyślij
wiadomość